INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH


Szanowni Państwo,

zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu, Wroniec 59, 56-215 Niechlów, NIP: 699 14 42 994, REGON: 410508020.

Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej email: sekretariat@dpswroniniec.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Inspektor Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Stanisławę Witkowską na Inspektora ochrony danych, z którym można Pan/Pani skontaktować się poprzez adres email: administrator@dpswroniniec.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach:

  1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
  3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).
  4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte. 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe

w imieniu Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji ) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

-partnerzy handlowi
-firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy
-firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi techniczne, informatyczne nie będzie przekazywać Pani/
Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Gdy uzna Pan/Pani, iż Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. 


Załączniki do pobrania: